Rýchle dodanie
Profesionálne poradenstvo
40 dní na vrátenie! Len u nás!
Doprava zdarma od 30 €, do 29 kg objednávky

Spracovanie a ochrana osobných údajov a súborov cookie

Internetový obchod MAX AND MRAU

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto zásady ochrany osobných údajov pre internetový obchod spravovaný spoločnosťou Max &Mrau sp. z o.o. so sídlom v Lodži na adrese www.maxandmrau.sk (ďalej len "internetový obchod") majú informatívny charakter, čo znamená, že nie sú zdrojom povinností zákazníkov internetového obchodu

Správcom osobných údajov zhromaždených prostredníctvom internetového obchodu je spoločnosť Max and Mrau spółka s ručením obmedzeným odpowiedzialnością so sídlom v Lodži, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, kontaktné údaje: ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź (ďalej len "Správca"), ktorý je zároveň predajcom tovaru dostupného v Internetovom obchode. Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov je v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len "GDPR", a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 110/2019 Z. z. z 12. marca 2019 o spracúvaní osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Ďalšie informácie o činnosti zákazníka v internetovom obchode sa zhromažďujú len s výslovným súhlasom zákazníka. Podrobné pravidlá a účel spracovania osobných údajov zhromaždených pri používaní internetového obchodu sú opísané nižšie.

Internetový obchod získava informácie o Zákazníkoch a ich správaní týmito spôsobmi:

a) prostredníctvom informácií dobrovoľne zadaných do formulárov,

b) ukladaním súborov cookie na koncových zariadeniach (tzv. "cookies") za predpokladu, že s tým Zákazník súhlasil a nie sú to súbory cookie potrebné na prevádzku a poskytovanie služieb,

c) zhromažďovaním protokolov webového servera prevádzkovateľom Hostingu Internetového obchodu (nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky).

Všetky slová, podmienky a skratky uvedené na webovej stránke a v tomto dokumente, ktoré sa začínajú veľkým písmenom (napr. Predávajúci, Internetový obchod), sa chápu v súlade s ich definíciou uvedenou vo Všeobecných obchodných podmienkach Internetového obchodu, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke Internetového obchodu.

2. INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV INTERNETOVÉHO OBCHODU

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka s cieľom ponúknuť a predávať výrobky, plniť svoje právne zaväzky a prípadne chrániť svoje záujmy. Prevádzkovateľ uchováva len nevyhnutné a primerané údaje zákazníka, najmä údaje o identifikácii a adrese, údaje o požadovanom tovare, údaje z komunikácie so zákazníkom, a to len relevantné a nevyhnutné v súvislosti s účelom, na ktorý boli údaje poskytnuté. Osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu zákazníka alebo z iných zákonných dôvodov.

2. Prevádzkovateľ najmä tieto údaje - meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne doručovacia adresa, IČO, DIČ, telefónne číslo, e-mailová adresa a prípadne prihlasovacie meno do užívateľského účtu, história objednaného tovaru, prípadne IP adresa, číslo siete, informácie o prehliadači, operačnom systéme a hardvéri, dátum a čas prístupu na webovú stránku, adresa webovej stránky, z ktorej bol zákazník presmerovaný, dĺžka prihlásenia, prípadne aj adresa na sociálnych sieťach.

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že tzv. citlivé údaje, t. j. údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, zdravotný stav alebo sexuálny život či orientáciu sexuálnu osoby, genetické a biometrické údaje používané na účely jednoznačnej identifikácie osoby, nebudú spracúvané.

4.Prevádzkovateľ vyhlasuje, že údaje, ktoré sa spracúvajú na účely jednoznačnej identifikácie fyzickej osoby, nebudú

spracúvané. Právnym základom spracúvania údajov je plnenie Zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR),

b) predaj produktov ponúkaných prostredníctvom Internetového obchodu - právnym základom spracúvania údajov je plnenie Zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR),

c) marketing - právnym základom spracúvania údajov je oprávnený záujem Predávajúceho - marketing vlastných produktov a služieb (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

d) vedenie záznamov a účtovnej dokumentácie. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti predávajúceho ako podnikateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) v súvislosti s povinnosťami vyplývajúcimi pre predávajúceho zo zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, zákona č. 586/1992 Zb., o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov, zákona č. 235/2004 Z. z, o dani z pridanej hodnoty a pod.,

e) vybavovanie reklamácií, prešetrovanie a obhajoba v prípade protinárokov - právnym základom spracúvania údajov je oprávnený záujem predávajúceho a plnenie zmluvy - (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR),

f) zasielanie obchodných informácií elektronicky (newsletter) alebo telefonicky (SMS/MMS/telefonické spojenie na uvedené telefónne číslo) - len v prípade súhlasu zákazníka. Právnym základom spracovania údajov je oprávnený záujem predávajúceho - marketing vlastných produktov a služieb (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) a dobrovoľný súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) so zasielaním obchodných informácií v súlade s ustanoveniami zákona č. 127/2005 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v znení neskorších predpisov a ďalších,

g) propagácia a marketing produktov a služieb ponúkaných subjektmi spolupracujúcimi s predávajúcim - výlučne v prípade súhlasu zákazníka. Právnym základom spracúvania údajov je súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR),

h) získanie stanoviska zákazníka od predávajúceho v prípade voľby príslušného súhlasu. Právnym základom pre spracovanie údajov je súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

i) prevádzka a priebežná správa obchodnyých účtov na sociálnych sieťach, a to aj pri na komunikácii s komunitou a organizácji podujatí alebo propagačných akcií za podmienok stanovených funkciami individuálnych sociálnych sietí a v súlade s ich pravidlami. Právnym základom pre spracovanie údajov je súhlas, napríklad vo forme kliknutia na doplnok "To sa mi páči" (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Za účelom vykonávania marketingových činností správca v niektorých prípadoch používa profilovanie. To znamená, že na základe osobných údajov, ktoré o vás správca uchováva, a informácií o produktoch, ktoré ste si zakúpili, správca vyvodí závery o vašich preferenciách a záujmoch, ktoré môže použiť na lepšie splnenie vašich očakávaní. Máte právo namietať proti takýmto činnostiam a kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas.

5. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Údaje nevyhnutné na uzavretie kúpnej zmluvy sa vždy poskytujú aj na webovej stránke internetového obchodu. Poskytnutie osobných údajov na marketingové účely a poskytovanie obchodných informácií (newsletter) je dobrovoľné a zákazník môže kedykoľvek zrušiť svoj súhlas. Ak zákazník stiahne súhlas so spracúvaním osobných údajov, osobné údaje sa už nebudú spracúvať na marketingové účely ani používať na ponuku obchodu a služieb, ale potrebné osobné údaje sa budú ďalej spracúvať na inom zákonnom základe spracovania, ako je uvedené vyššie v tomto dokumente, ktorý nevyžaduje súhlas zákazníka.

6. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu, ktorá závisí od účelu ich spracovania. Osobné údaje zhromaždené za účelom splnenia zmluvného záväzku sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú na splnenie záväzku. Osobné údaje zhromaždené za účelom splnenia zákonnej povinnosti sa spracovávajú po dobu trvania zákonnej povinnosti, t.j. v prípade údajov spracovávaných na účely daňovej a účtovnej evidencie av prípade uchovávania osobných údajov za účelom prípadných nárokov zo zodpovednosti za škodu po dobu 10 rokov. Osobné údaje spracúvané za účelom oprávneného záujmu sa spracúvajú po dobu trvania užívateľského účtu alebo zmluvného vzťahu. Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu sa spracúvajú až do odvolania súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

7. Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje subjektom, ktoré s ním spolupracujú (príjemcovia údajov), t. j.

a) subjekty poskytujúce a podporujúce IT systémy, ktoré predávajúci využíva na prevádzku internetového obchodu,

b) subjekty poskytujúce služby súvisiace s činnosťou predávajúceho za účelom plnenia jeho záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a zákazníkom, a najmä v oblasti: transakčné služby, doručovanie zásielok, finančné a účtovné služby, zákaznícky servis (telefonický a e-mailový), ako aj subjekt poskytujúci služby alebo poskytujúci nástroje na zasielanie newsletterov a telefonický kontakt so Zákazníkom,

c) subjekty poskytujúce služby v oblasti doručovania Produktov,

d) subjekty poskytujúce služby v oblasti zhromažďovania názorov, ak Zákazník udelil príslušný súhlas.V prípade súhlasu zákazníka budú jeho osobné údaje odovzdané spoločnosti Heureka za účelom zasielania elektronických prieskumov na zistenie spokojnosti zákazníkov s nákupom v obchode v rámci programu "Overené zákazníkmi" a zostavenia zoznamov odporúčaní obchodu na základe týchto prieskumov,

e) dodávateľom internetového obchodu na účely vybavovania reklamácií a vrátenia tovaru,

f) subjekty poskytujúce marketingové služby a podporu predaja len v prípade presmerovania zákazníka do obchodu týmito subjektmi - na základe príslušných mandátnych zmlúv na spracovanie osobných údajov a zabezpečenia využívania uvedených subjektov vhodnými technickými a organizačnými opatreniami na zabezpečenie ochrany údajov, ako aj

g) sprostredkovatelia online platieb,

h) poskytovatelia sociálnych médií, najmä Facebook Ireland Ltd, v súlade s pravidlami týchto sociálnych médií a za predpokladu, že uvedené subjekty zabezpečia ochranu údajov vhodnými technickými a organizačnými opatreniami, ako aj subjekty poskytujúce správcovské a poradenské služby v oblasti Store účtov na sociálnych sieťach, a to na základe príslušných mandátnych zmlúv na spracovanie osobných údajov a zabezpečenia používania vhodných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany údajov zo strany uvedených subjektov,

i) subjekty poskytujúce služby za účelom daňovej a účtovnej evidencie - daňový poradca, účtovník, audítor, advokátska kancelária, správca dane.

8. Všetky osoby, ktorým sa poskytujú osobné údaje, sú povinné chrániť tieto osobné údaje v rovnakom rozsahu ako predávajúci.

9. Osobné údaje sa neprenášajú do tretích krajín (okrem Európskeho hospodárskeho priestoru) alebo medzinárodným organizáciám, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Úroveň ochrany osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) sa líši od úrovne stanovenej európskym právom. Z tohto dôvodu Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje mimo EHP len v prípade potreby a s primeranou úrovňou ochrany.

10. Prevádzkovateľ môže osobné údaje poskytnúť aj správnym orgánom, súdom, úradom alebo orgánom činným v trestnom konaní v súlade s plnením svojich zákonných povinností podľa zákona. S výnimkou vyššie uvedených prípadov prevádzkovateľ neprenáša ani neposkytuje osobné údaje tretím stranám na ich účely.

11. Každá osoba, ktorej údaje sa spracúvajú, má v rozsahu vyplývajúcom zo zákonných ustanovení právo na informácie o účele a rozsahu spracúvania osobných údajov, o dobe uchovávania údajov, o tom, komu sa osobné údaje poskytujú, o práve na prístup k údajom a o práve na opravu a vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, a o postupe, význame a dôsledkoch takéhoto spracúvania, ako aj právo namietať proti spracúvaniu alebo podať sťažnosť dozornému orgánu. Podrobné informácie o vašich právach sú uvedené v časti 4.2 nižši.

12. V prípade súhlasu so spracovaním osobných údajov na účely zasielania Newslettera / SMS / MMS alebo telefonických hovorov alebo súhlasu so zasielaním marketingových informácií o produktoch alebo službách subjektov spolupracujúcich s Predávajúcim, má každá osoba, ktorej údaje sa spracúvajú, má právo kedykoľvek odvolať súhlas a môže tak urobiť zaslaním e-mailu s uvedením súhlasu, ktorý má byť odvolaný, na adresu pomoc@maxandmrau.sk alebo zaškrtnutím príslušného políčka na karte osobných údajov po prihlásení do zákazníckeho účtu alebo zaslaním klasickej pošty na adresu Max & Mrau Sp. z o.o. 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré sa vykonávalo na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

13. Odvolanie súhlasu má vplyv na zákonnosť spracúvania údajov. Bez ohľadu na vyššie uvedené má každý právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, web: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (gov.sk)


3. COOKIES

1. Internetový obchod www.maxandmrau.sk používa súbory cookie.

2. Cookies sú malé textové informácie vo forme textových súborov odosielaných serverom a ukladaných na strane osoby, ktorá navštívila webovú stránku internetového obchodu (napríklad na pevnom disku počítača, notebooku alebo v pamäti smartfónu - v závislosti od zariadenia, ktoré návštevníci internetového obchodu používajú). Pri ďalšej návšteve môžete tieto súbory načítať a návšteva webovej stránky môže byť jednoduchšia a užitočnejšia.

V internetovom obchode sú k dispozícii tieto typy súborov cookie:

a) Trvalé súbory cookie - zostávajú v zariadení používateľa po dobu uvedenú v parametroch "cookies" alebo kým ich používateľ ručne nevymaže.

b) Relačné súbory cookie - zostávajú v zariadení používateľa, kým sa používateľ neodhlási z webovej stránky alebo nevypne softvér (webový prehliadač). Tento typ súborov cookie nepoužívame ako súčasť štandardných súborov cookie.

4. Súbory cookie sa delia na technické alebo nevyhnutné súbory cookie, bez ktorých by webová stránka nefungovala, a ostatné súbory cookie, medzi ktoré patria napríklad marketingové alebo analytické súbory cookie.

a) Technické súbory cookie - tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a nemožno ich vypnúť, pretože niektoré stránky bez nich nebudú fungovať. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie, ktoré by sa dali priradiť ku konkrétnej osobe.

b) Analytické súbory cookie - tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie fungovania webovej stránky a umožňujú nám sledovať počet návštevníkov a spôsob, akým používajú webovú stránku.

c) Marketingové súbory cookie - tieto súbory cookie sa používajú na sledovanie preferencií webovej lokality na účely cielenia reklamy.

5. Analytické a marketingové súbory cookie sa môžu na webovej lokalite používať len vtedy, pokiaľ používateľ vopred poskytol overiteľný súhlas s rozsahom a účelom takéhoto spracovania.

6. Súbory cookie sa preto na webovej stránke internetového obchodu používajú na tieto účely:

- identifikácia Zákazníkov ako prihlásených do internetového obchodu a preukázanie, že sú prihlásení;

- zapamätanie si Produktov pridaných do košíka na účely podania objednávky;

- zapamätanie si údajov z vyplnených objednávkových formulárov, prieskumov alebo prihlasovacích údajov do internetového obchodu;

- prispôsobenie obsahu webovej stránky internetového obchodu individuálnym preferenciám Zákazníka (napr. Marketing, ktorý spočíva v zhromažďovaní informácií o aktivitách používateľa v internetovom obchode s cieľom prispôsobiť obsah a reklamy záujmom a potrebám používateľa.

7. Väčšina webových prehliadačov dostupných na trhu štandardne akceptuje súbory cookie. Každý má možnosť špecifikovať podmienky používania súborov cookie nastavením vlastného webového prehliadača alebo vlastného zariadenia. To znamená, že môžete napríklad čiastočne obmedziť (napr. dočasne) alebo úplne zakázať možnosť ukladania súborov cookie - v druhom prípade to však môže mať vplyv na niektoré funkcie internetového obchodu (napr. môže byť nemožné prejsť cez objednávkový formulár z dôvodu nezapamätania si produktov v košíku počas ďalších krokov zadávania objednávky).


8. Internetový obchod vyžaduje v súlade so zákonom a GDPR výslovný súhlas Zákazníka s uložením súborov do zariadenia alebo získavanie prístupu k informáciám zo zariadenia pri analytických a marketingových cookies. Súhlas musí byť slobodný, určitý, vedomý a informovaný a explicitný.

9. Podrobné informácie o zmene nastavenia súborov cookie a ich samoodstránení v najobľúbenejších webových prehliadačoch sú k dispozícii v časti Pomocník webového prehliadača a na nasledujúcich stránkach (stačí kliknúť na odkaz):

- v prehliadači Chrome

- v prehliadači Firefox

- v prehliadači Internet Explorer

- v prehliadači Opera

10. Push oznámenia

a) Push oznámenia sa odosielajú do webového prehliadača používateľa až po tom, ako používateľ súhlasí s ich prijímaním. Na to, aby používateľ vyjadril súhlas s prijímaním push oznámení, musí v správe zaslanej jeho webovým prehliadačom vybrať možnosť "zobraziť oznámenia" alebo inú alternatívnu možnosť (každý prehliadač môže túto možnosť nazývať inak).

b) Push oznámenia budú dostávať zákazníci, ktorí navštívia webovú stránku www.maxandmrau.sk, a tí, ktorí nemajú túto webovú stránku otvorenú vo svojom prehliadači.

c) Súhlas s prijímaním push notifikácie možno kedykoľvek odvolať na webovej stránke predávajúceho alebo zmenou nastavení webového prehliadača používateľa. Návod, ako to urobiť (pre dva najčastejšie používané prehliadače), nájdete nižšie: https://support.google.com/chrome/answer/3220216?c... (Google Chrome); https://support.mozilla.org/pl/kb/powiadomienia-we... (Mozilla Firefox).

d) Správca nespracúva žiadne osobné údaje používateľov, ktorí používajú push notifikácie. Používatelia sú identifikovaní len na základe informácií uložených v ich webových prehliadačoch, ku ktorým správca nemá prístup.

11. Informácie obsiahnuté v záznamoch môžu okrem iného zahŕňať IP adresu používateľa internetového obchodu, poskytovateľa internetu a typ platformy, ako aj adresu stránky, z ktorej

používateľ vstúpil na webovú stránku internetového obchodu. Tieto informácie sú súhrnné a anonymné, čo znamená, že neobsahujú prvky, ktoré by identifikovali návštevníkov webovej stránky internetového obchodu. Tieto údaje sa budú archivovať a používať na štatistickú analýzu a vyhodnocovanie celosvetovej návštevnosti používateľov internetového obchodu. Tieto údaje sa nebudú spájať s osobnými údajmi poskytnutými zákazníkmi. Súbory cookie umiestnené v počítači, telefóne alebo tablete používateľa môžu pochádzať od iných poskytovateľov služieb. Každý používateľ ich môže odstrániť sám spôsobom opísaným v časti “Môžete ich odstrániť zo svojho zariadenia sami”. Ako to urobiť, vysvetľujeme v bode 9 vyššie.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľov, ktorí navštevujú profily prevádzkovateľa na sociálnych sieťach (Facebook, Google+). Tieto údaje sa spracúvajú len v súvislosti so správou profilu, okrem iného za účelom informovania používateľov o aktivitách správcu a na účely propagácie rôznych typov podujatí, služieb a produktov, ako aj na komunikáciu s používateľmi prostredníctvom funkcií dostupných na sociálnych sieťach. Právnym základom spracovania osobných údajov prevádzkovateľom na tento účel je jeho oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) na propagácii vlastných produktov a služieb. Prevádzkovateľ poskytuje zákazníkom bezplatný prístup k osobným údajom, ich úpravu, opravu a vymazanie. Zákazníci majú tieto práva:

(a) Právo na informácie o spracúvaní osobných údajov - na základe tohto práva poskytne prevádzkovateľ osobe, ktorá podala takúto žiadosť, informácie o spracúvaní osobných údajov vrátane informácií o účeloch a právnych základoch spracúvania, rozsahu uchovávaných údajov, subjektoch, ktorým sú osobné údaje sprístupnené, a plánovanom dátume ich vymazania;

b) právo na získanie kópie údajov - na tomto základe prevádzkovateľ poskytne kópiu spracúvaných údajov týkajúcich sa osoby, ktorá podala žiadosť;

c) právo na opravu - na tomto základe prevádzkovateľ opraví všetky nezrovnalosti alebo chyby týkajúce sa spracúvaných osobných údajov a doplní alebo aktualizuje ich, pokiaľ sú neúplné alebo sa zmenili.

d) právo na výmaz - na tomto základe je možné požiadať o výmaz údajov, ktorých spracúvanie už nie je nevyhnutné na dosiahnutie niektorého z účelov, na ktoré boli zhromaždené;

e) právo na obmedzenie spracúvania - na tomto základe prevádzkovateľ prestane vykonávať operácie s osobnými údajmi, s výnimkou operácií, ku ktorým dotknutá osoba dala súhlas, a ich uchovávania v sa v súlade s prijatou politikou uchovávania, alebo do doby, kým nepominú dôvody na obmedzenie spracúvania údajov (napr. obmedzenie spracovania údajov)

f) Právo na prenosnosť údajov - na tomto základe, pokiaľ sa údaje spracúvajú v súvislosti s uzavretou zmluvou alebo súhlasom, prevádzkovateľ vydá údaje poskytnuté dotknutou osobou v počítačovo čitateľnom formáte. Je tiež možné požiadať o zaslanie týchto údajov inému subjektu - avšak za predpokladu, že v tejto súvislosti existujú technické možnosti na strane prevádzkovateľa aj na strane tohto iného subjektu;

g) Právo namietať proti spracúvaniu údajov na marketingové účely - dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na marketingové účely bez toho, aby musela túto námietku odôvodniť;

h) Právo namietať proti iným účelom spracúvania údajov - dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (napr. na analytické alebo štatistické účely alebo z dôvodov súvisiacich s ochranou majetku). Námietka v tejto súvislosti by mala obsahovať odôvodnenie a podlieha posúdeniu kontrolóra;

i) Právo odvolať súhlas - pokiaľ sa údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

j) Právo podať sťažnosť - pokiaľ sa zistí, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s ustanoveniami GDPR alebo inými ustanoveniami o ochrane osobných údajov, dotknutá osoba môže podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.


Zákazník môže kedykoľvek získať prístup k osobným údajom, meniť ich a opravovať na webových stránkach internetového obchodu prostredníctvom zákazníckeho účtu po predchádzajúcej registrácii a prihlásení alebo kontaktovaním oddelenia služieb zákazníkom. Všetky informácie týkajúce sa prístupu k vašim osobným údajom, ich úpravy, opravy a vymazania, ako aj zmeny súhlasov získate, ak kontaktujete naše oddelenie služieb zákazníkom na adrese info@maxandmrau.sk.

5. Úroveň ochrany osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) sa líši od úrovne, ktorú stanovujú európske právne predpisy. Z tohto dôvodu Prevádzkovateľ prenáša osobné

údaje mimo EHP len v nevyhnutných prípadoch a s primeranou úrovňou ochrany, a to najmä:

a) spoluprácou so subjektmi spracúvajúcimi osobné údaje v krajinách, pre ktoré bolo vydané príslušné rozhodnutie Európskej komisie;

b) používanie štandardných zmluvných doložiek vydaných Európskou komisiou;

c) uplatňovanie záväzných vnútropodnikových pravidiel schválených príslušným dozorným orgánom

d) v prípade prenosov do USA - spolupráca so subjektmi zapojenými do programu Privacy Shield, schváleného rozhodnutím Európskej komisie.

6. Prevádzkovateľ vždy informuje o zámere preniesť osobné údaje mimo EHP vo fázi ich získavania.

7. Prevádzkovateľ vždy informuje o zámere preniesť osobné údaje mimo EHP. Správca údajov odporúča, aby ste si pri návšteve iných webových stránok prečítali zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú tam uvedené. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na tento internetový obchod.

9. Prevádzkovateľ využíva technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov, ktoré sú primerané hrozbám a kategóriám chránených údajov, a najmä chráni údaje pred neoprávneným zverejnením, odstránením neoprávnenou osobou, spracúvaním v rozpore s platnými právnymi predpismi a zmenou, stratou, poškodením alebo zničením.

10. Prevádzkovateľ zabezpečuje nasledujúce technické opatrenia na zabránenie získania a zmeny elektronicky zasielaných osobných údajov neoprávnenými osobami:

- Zabezpečenie súboru údajov pred neoprávneným prístupom.

- Prístup k účtu len po zadaní individuálneho prihlasovacieho mena a hesla.

- Certifikát SSL.

11. Pravidlá sa priebežne overujú a v prípade potreby aktualizujú.