Rýchle dodanie
Profesionálne poradenstvo
40 dní na vrátenie! Len u nás!
Doprava zdarma od 30 €, do 29 kg objednávky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Maxandmrau.sk


Podnikateľ: Max & Mrau Sp. z o.o. so sídlom v Lodži, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Lodž, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra Okresným súdom pre Lodž – Śródmieścia v Łodzi XX oddelenie Národného súdneho registra pod číslom 0000765954, DIČ 9471999060, základné imanie vo výške: 5 155 000 PLN splatený v plnej výške, za účelom podrobnejšej úpravy práv a povinností osôb v súvislosti s predajom a kúpou Tovaru prostredníctvom Stránky.


Článok I

Základné pojmy


1. „Podmienky“ rozumejú sa tieto Podmienky poskytovania Služby prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa pri kúpe a predaji Tovaru, pričom Podmienky sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke;

2. „Poskytovateľ“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie podnikateľ Max & Mrau Sp. z o.o., telefónne číslo: +420 234 697 881 , e-mailová adresa: info@maxandmrau.sk, ktorý predáva Tovar ponúkaný na Stránke.

3. „Objednávateľ“ alebo „Záujemca“ sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba vrátane Objednávateľa – spotrebiteľa a Objednávateľa - podnikateľa v zmysle účinných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, ktorá má záujem o uzatvorenie Kúpnej zmluvy;

4. „Objednávateľ - spotrebiteľ“ sa rozumie fyzická osoba – spotrebiteľ, v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktorá má záujem o uzatvorenie Kúpnej zmluvy;

5. „Objednávateľ – podnikateľ“ sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktorá má záujem o uzatvorenie Kúpnej zmluvy;

6. „Stránka“ sa rozumie internetová stránka Maxandmrau.sk - Internetové chovateľské potreby (maxandmrau.sk);

7. „Zmluva“ sa rozumie zmluva uzatvorená na základe riadneho použitia Aplikácie Objednávateľom, na základe ktorej sa Prevádzkovateľ zaväzuje bezodplatne poskytnúť Objednávateľovi Službu Sprostredkovania v zmysle ustanovení týchto Podmienok; Potvrdenie o riadnom použití Aplikácie je uložené u Prevádzkovateľa.

8. „Aplikácia“ sa rozumie aplikácia on-line nákupu Tovaru, ktorá je dostupná na Stránke. Prostredníctvom Aplikácie si Objednávateľ vymieni Tovar ponúkaný na Stránke a uskutoční Objednávku;

9. „Tovar“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie tovar uvedený v Ponuke na Stránke;

10. „Ponuka“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie časovo obmedzená inzertná ponuka Tovaru zverejnená na Stránke;

11. „Objednávka“ sa rozumie akceptácia Ponuky Objednávateľom podľa týchto Podmienok a to vyplnením a potvrdením pravdivých údajov v Objednávkovom formulári Objednávateľom a uskutočnením ďalších krokov zo strany Objednávateľa podľa postupu zverejneného na Stránke, pričom taká Objednávka predstavuje návrh na uzatvorenie Kúpnej Zmluvy zo strany Objednávateľa.

12. „Kúpnou zmluvou“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzatvorená na základe akceptácie Objednávky zo strany Poskytovateľa v súlade s Obchodnými podmienkami Poskytovateľa zverejnenými na Stránke, zakladajúca záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, v zmysle ktorého Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi Tovar podľa voľby Objednávateľa a Objednávateľ platí Poskytovateľovi Odplatu za Tovar;


Článok II

Predmet Zmlu

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Službu podľa Zmluvy a týchto Podmienok a záväzok Objednávateľa zaplatiť Cenu za Tovar v zmysle Zmluvy a týchto Podmienok.

2. Pre uskutočnenie Objednávky je potrebné riadne vyplnenie Objednávkového formulára a zaplatenie Ceny za Tovar.

3. Zmluva je uzatvorená na základe akceptácie Objednávky Poskytovateľom. Objednávka sa považuje za akceptovanú zaslaním akceptačnej e-mailovej správy na e-mailovú adresu uvedenú Objednávateľom v Objednávkovom formulári.

4. Záväzok Poskytovateľa zo Zmluvy je splnený okamihom zaslania objednaného Tovaru Objednávateľovi.

5. Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto Podmienok, ak ich nemohol splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto Podmienok považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Poskytovateľa a Poskytovateľ ich nemôže ovplyvniť.

6. Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo ušlý zisk, ktorý vznikol Objednávateľovi priamo alebo nepriamo v dôsledku

a) prerušenia fungovania Stránky,

b) neoprávneného zásahu Objednávateľa alebo akýchkoľvek tretích osôb do Stránky, prípadne do PIN,

c) nezlučiteľnosti Stránky s koncovým hardvérom alebo softvérom Objednávateľa, alebo pripojením k internetu,

d) technických problémov, vrátane chýb a zlyhania pripojenia Stránky.


Článok III

Založenie zákazníckeho účtu

1. Na Stránke sa môže Objednávateľ registrovať prostredníctvom samotnej Stránky vyplnením registračného formulára, ktorý sa nachádza na Stránke. Vedenie Zákazníckeho účtu je zadarmo.

2. Objednávateľ môže svoje osobné údaje v Zákazníckom účte kedykoľvek meniť alebo Zákaznícky účet vymazať.

3. Objednávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho Zákazníckeho účtu. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie Zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Objednávateľ nie je oprávnený umožniť využívanie Zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť Zákaznícky účet, ak Objednávateľ porušil akúkoľvek povinnosť, vyplývajúcu z Kúpnej zmluvy alebo VOP. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadnú nemožnosť prístupu Objednávateľa do Zákazníckeho účtu z dôvodov, ktoré majú objektívny charakter (najmä technické prekážky).


Článok IV

Objednávka Tovaru a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

1. Objednávateľ objedná Tovar vyplnením Objednávkového formulára na Stránke prostredníctvom Zákazníckeho účtu alebo bez.

2. Objednávkový formulár je použitý riadne, keď si Objednávateľ podľa postupu zverejneného na Stránke uskutoční Objednávku Tovaru. Po uskutočnení riadnej Objednávky, Poskytovateľ bezodkladne (najneskôr však nasledujúci deň po uskutočnení Objednávky) zašle na e-mailovú adresu Objednávateľa potvrdenie. Doručením potvrdenia sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.

3. Objednávateľ odoslaním Objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za Tovar.

4. Objednávateľ môže uskutočniť Objednávku aj prostredníctvom e-mailu: info@maxandmrau.sk alebo telefonicky na čísle: +420 234 697 881. Okamihom prijatia a potvrdenia Objednávky je uzavretá Kúpna zmluva, z ktorej vyplýva povinnosť Objednávateľa zaplatiť kúpnu cenu za objednaný Tovar. Potvrdenie o prijatí Objednávky zašle Poskytovateľ na e-mailovú adresu Objednávateľa.

5. Podmienkou pre platnosť Objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v Objednávkovom formulári a potvrdenie Objednávateľa, že sa oboznámil s týmito VOP.

6. Objednávateľ si je vedomý, že pre riadny predaj Tovaru je potrebné správne vyplniť všetky údaje v Objednávkovom formulári na Stránke.

7. Objednávateľ je povinný v Objednávkovom formulári uvádzať pravdivé, aktuálne a úplne údaje identifikujúce ho ako Objednávateľa. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že niektorý údaj nie je pravdivý, vyhradzuje si právo odstúpiť od Zmluvy.

8. Predávajúci si vyhradzuje možnosť odstúpenia od uzavretej kúpnej zmluvy v prípade, že si kupujúci objednal tovar na základe tejto kúpnej zmluvy, ktorého cena bola zjavne neprimeraná hodnote tohto tovaru.


Článok V

Platobné a dodacie podmienky

1. Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

2. Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

3. Objednávateľ môže zaplatiť kúpnu cenu:

a) online bankový prevod,

b) platba na dobierku,

c) platba platobnou kartou.

4. Ak Objednávateľ pri platbe vopred bankovým prevodom, neuhradí objednaný Tovar do 5 dní od potvrdenia Objednávky na účet Poskytovateľa, je Objednávateľ oprávnený zrušiť Objednávku Tovaru Objednávateľa a označiť objednávku za neplatnú. V prípade zrušenia objednávky zaniká záväzkový vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom.

5. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania Tovaru.

6. Objednávateľ sa zaväzuje dodať Poskytovateľovi objednaný Tovar v lehote uvedenej v potvrdení Objednávky. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, dohodnú sa zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie. O expedovaní Tovaru bude Objednávateľ informovaný e-mailom.

7. Objednávateľ je povinný prevziať Tovar v mieste, ktoré je uvedené v Objednávke a potvrdení uzatvorenia kúpnej zmluvy.

8. Objednávateľ je povinný prevziať Tovar v mieste, ktoré je uvedené v Objednávke, osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba. V prípade, že je z dôvodov na strane Objednávateľa nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v Objednávke, je Objednávateľ povinný uhradiť náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

9. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade porušenia povinnosti prevziať Tovar riadne a včas vzniká Poskytovateľovi nárok na náhradu škody podľa všeobecnej zodpovednosti za škodu podľa Občianskeho zákonníka. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol Objednávateľ povinný prevziať Tovar, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať Tovar tretej osobe.


Článok VI

Zánik Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy

1. Zmluva je platná a účinná odo dňa akceptácie Objednávky Poskytovateľom.

2. Zmluva je ukončená jej splnením.

3. Zmluvu možno ukončiť dohodou Prevádzkovateľa a Objednávateľa, alebo odstúpením podľa ustanovení týchto Podmienok a/alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

4. Odstúpenie od Zmluvy podľa tohto článku týchto Podmienok je účinné v okamihu jeho doručenia druhej strane.

5. Zánikom Zmluvy nezaniká povinnosť odškodnenia druhej zmluvnej strany za škodu jej spôsobenú alebo vzniknutú a ani nezaniká právna účinnosť ustanovení tejto Zmluvy, ktoré podľa svojej povahy majú zostať zachované.

Odstúpenie od Zmluvy pri Zmluve medzi Objednávateľom – spotrebiteľom a Poskytovateľom

6. Odstúpenie od zmluvy Objednávateľom, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

7. Uskutočnením Objednávky Objednávateľ - spotrebiteľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas so začatím dodania Tovaru pred uplynutím lehoty na odstúpenie podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 a zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s ustanovením bodu 6 tohto článku týchto Podmienok.

8. V prípade ak od začatia dodania Tovaru nedošlo k jeho úplnému dodaniu je Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa riadneho vyplnenia Objednávkového formulára.

9. Objednávateľ môže uplatniť odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 8 tohto článku týchto Podmienok u Poskytovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči môže použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy podľa prostredníctvom jeho doručenia na poštovú adresu Poskytovateľa. Formulár na odstúpenie od zmluvy je zverejnený na Stránke.

10. Odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 8 tohto článku týchto Podmienok je účinné v okamihu jeho doručenia Poskytovateľovi. Poskytovateľ v prípade odstúpenia Objednávateľa podľa bodu 8 tohto článku týchto Podmienok zruší dodanie Tovaru podľa konkrétnej Objednávky.

11. Strany sú si v prípade odstúpenia od Zmluvy povinné vydať všetko čo si na základe Zmluvy plnili do štrnástich (14) dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy.

12. Pri zmluvách medzi Objednávateľom - spotrebiteľom a Poskytovateľom odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od počiatku.


Článok VII

Zodpovednosť za vady, Reklamácie

1. Poskytovateľ zodpovedá za vady Tovaru Objednávateľovi - spotrebiteľovi podľa ustanovení zák. č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“) Objednávateľovi – podnikateľovi zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).

2. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si reklamáciu vád Tovaru u Poskytovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu vady, a to prostredníctvom e-mailu na adrese Poskytovateľa uvedenej v článku I týchto Podmienok.

3. Objednávateľ je povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie počas ktorého sa vada vyskytla.

4. Reklamácia je opodstatnená, ak Tovar nebol poskytnutý v súlade s týmito Podmienkami včas a riadne.

5. Poskytovateľ je povinný doručiť Objednávateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

6. V prípade, že Objednávateľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, Objednávateľ - spotrebiteľ má právo obrátiť sa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Objednávateľa - spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 40 dní odo dňa jej odoslania, Objednávateľ - spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho... ), pričom Objednávateľ - spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Objednávateľ - spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. Návrh Objednávateľa na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

a. meno a priezvisko Objednávateľa - spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

b. presné označenie Prevádzkovateľa,

c. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d. označenie, čoho sa Objednávateľ - spotrebiteľ domáha,

e. dátum, kedy sa Objednávateľ - spotrebiteľ obrátil na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Poskytovateľom bol bezvýsledný,

f. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh Objednávateľa na začatie alternatívneho riešenia sporu možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Objednávateľ - spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je Objednávateľovi k dispozícii na stiahnutie na Stránke a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Slovenská obchodná inšpekcie (https://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Objednávateľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.


Článok VIII

Ochrana osobných údajov

1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje, ktoré Objednávateľ zadáva do Objednávkového formulára, uvedeného na Stránke v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“).

2. Potrebné informácie pre dotknutú osobu v súlade zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR sú uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov Poskytovateľa.


Článok IX

Záverečné ustanovenia

1. Komunikácia medzi Poskytovateľom a Objednávateľom prebieha v elektronickej forme. Oznámenia Objednávateľa a Poskytovateľa sa považujú za doručené okamihom obdržania potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.

2. Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť Poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.

3. Podmienky sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a to aj v prípade, ak Objednávateľ nie je občanom SR, alebo nemá na území Slovenskej republiky pobyt.

4. Vzťahy, ktoré Podmienky neupravujú sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, vo vzťahu s Objednávateľom - spotrebiteľom najmä Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákonom zákona č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a vo vzťahu s Objednávateľom – podnikateľom zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

5. Poskytovateľ je oprávnený vzhľadom na zmenu právnej úpravy, zmenu trhovej situácie, zmenu obchodnej politiky alebo na základe jeho rozhodnutia zmeniť, doplniť, zrušiť alebo nahradiť tieto Podmienky. Poskytovateľ je povinný zmenu Podmienok s uvedením jej platnosti a účinnosti oznámiť Objednávateľovi a to zverejnením na Stránke 40 dní vopred pred dňom účinnosti zmeny Podmienok. Zmena Podmienok nie je skutočnosťou, ktorá by vyžadovala uzavretie písomného dodatku k Zmluve.

6. V prípade nesúhlasu Objednávateľa so zmenou Podmienok má právo najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti zmeny Podmienok z uvedeného dôvodu písomne odstúpiť od Zmluvy a súčasne odstúpenie od Zmluvy musí byť najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti zmeny Podmienok doručené Poskytovateľovi, inak právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy zaniká. V prípade, že Objednávateľ riadne a včas v zmysle tohto bodu nevyužije právo odstúpiť od Zmluvy, platí, že Objednávateľ so zmenou Podmienok súhlasí.

7. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 13.12.2022.